Τα Νέα μας

News / Blog

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η βασική αρχή του δικαίου των συμβάσεων είναι ότι οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, στο πλαίσιο έγκυρης σύμβασης, θα πρέπει να εκπληρώνονται (pacta sunt servant). Εφόσον, όμως, η συνήθης σύμβαση αφορά σε υποχρεώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη θα κληθούν να εκπληρώσουν σε μελλοντικό χρόνο, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν γεγονότα και καταστάσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί από…

Read more

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας είναι ένα ειδικό είδος σύμβασης που εξυπηρετεί συγκεκριμένους νομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Συνεπώς, διέπεται από τις γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων, στην οποία όμως υπεισέρχονται ρητοί και εξυπακουόμενοι όροι για την προστασία κυρίως του αδύνατου μέρους, που είναι ο εργοδοτούμενος. Η σύμβαση εργασίας αντικατοπτρίζει τη σημασία της εργασίας στη ζωή του…

Read more