Λίγα λόγια για εμάς

About Us

Μια σύγχρονη προσέγγιση

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου, έτσι ώστε οι πελάτες μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νομικές δεξιότητες, που αφορούν κάθε κλάδο επιχειρηματικής ή άλλης δραστηριότητας.

Με σεβασμό, ειλικρίνεια και διακριτικότητα απέναντι στους πελάτες μας, ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες τους, παρέχοντας σύγχρονες και δημιουργικές λύσεις.

Συνεργαζόμαστε με τον κάθε πελάτη και ιεραρχούμε τις ανάγκες του. Αποφασίζουμε από κοινού για την νομική στρατηγική. Θέτουμε τους εκάστοτε στόχους και προσπαθούμε να τους υλοποιήσουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, έχοντας πάντα ως γνώμονα την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και ικανοποίηση των συμφερόντων τους.

Η διαρκής επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης και εγγυούνται τα καλύτερα αποτελέσματα για την υπεράσπιση κάθε πελάτη.

A modern approach

Our law office provides services in a wide range of law areas, so that our clients have easy access to high level legal skills for any business sector or any other activity.

With respect, honesty and discretion towards our clients, we respond to their needs instantly, providing modern and creative solutions.

We work with each client and prioritize his needs. We decide together on the legal strategy. We set goals and try to achieve them with seriousness and professionalism, always aiming at safeguarding their legal rights and meeting their interests.

Constant communication and close collaboration with our clients create a relationship of trust and guarantee the best results for the defense of every costumer.

Χρίστος Σενέκης

Ο Χρίστος Σενέκης είναι δικηγόρος / νομικός σύμβουλος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει ευρεία ακαδημαϊκή κατάρτιση, αφού είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Christos Senekis

Christos Senekis is a lawyer / legal consultant and a Member of the Cyprus Bar Association. He graduated from the Law School of the University of Athens.

He has a wide academic knowledge, having a bachelor degree in International, European and Regional Studies from the Panteio University and in Informatics and Telecommunications of the University of Athens.

He also holds a master degree in Business Administration (MBA) from the University of Cyprus.