Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο

Banking & Finance Law
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που σχετίζονται με πάσης φύσεως διαφορές, που ανακύπτουν από την προσφορά επενδυτικών προϊόντων και χρηματοδοτικών / πιστωτικών διευκολύνσεων.
Our office undertakes cases related to a wide range of disputes, arising from the offering of investment products and financing / credit facilities.