Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Data Protection (GDPR)
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία ελέγχου και συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).
Our office undertakes the process of auditing and complying of businesses and organizations with the General Data Protection Regulation (GDPR).