Πνευματική ιδιοκτησία

Intellectual Property
Το γραφείο μας κατανοεί την αυξανόμενη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και γι’ αυτό παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα αποτελεσματικής προστασίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας.
Our office comprehends the growing importance of protecting intellectual property rights and therefore provides a comprehensive range of effective protection of our clients’ intangible assets.