Κληρονομικό δίκαιο

Inheritance Law
Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την κληρονομική διαδοχή, την ερμηνεία και εκτέλεση διαθηκών και τη διαχείριση κληρονομιάς.
Our office provides legal support in matters related to succession, the interpretation and execution of wills and the management of inheritance.