Εργατικό δίκαιο

Employment Law
Το γραφείο μας ασχολείται με την απασχόληση και τις εργασιακές διαφορές και προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης εργαζομένων, του τερματισμού της απασχόλησης, της ασθένειας και των παραπτωμάτων.
Our office deals with employment and labor disputes and offers a comprehensive range of legal services related to employment law issues, including hiring of employees, termination of employment, illness and misconduct procedures.