Εμπορικό δίκαιο και δίκαιο Εταιρειών

Corporate and Commercial Law
Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές σε όλο το εύρος του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και της πρακτικής. Παρέχουμε σειρά εταιρικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών από την έναρξη λειτουργίας και την εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο έως την ετήσια λειτουργία, την αναδιάρθρωση και τη διάλυση κυπριακών εταιρειών.
Our office advises on all aspects of corporate and commercial law and practice. We offer a range of corporate services and provide advice from the start-up to the completion of incorporation, the annual operation, restructures and dissolutions of Cyprus companies.