Διοικητικό δίκαιο

Administrative Law
Το γραφείο μας αναλαμβάνει προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο για διοικητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος και/ή νόμων και/ή καθ’ υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για φορολογικές διαφορές.
Our office undertakes resources to the Administrative Court for administrative decisions issued in violation of the Constitution and/or laws and/or in excess of or abuse of power, as well as for tax disputes.