Δίκαιο Ανταγωνισμού

Competition Law
Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου) τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.
Our office offers consultancy services regarding the conclusion of contracts and commercial agreements in accordance with the requirements of competition rules (free and unfair) at a national as well as at Union level.