Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Property Law
Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων για πώληση, συμβάσεων μίσθωσης, όρων εξαγοράς, μεταβίβασης και χρηματοδότησης.
Our office offers a complete range of services of real estate, including contracts of sale, lease agreements, terms of acquisitions, transfers or financing.