Ασφαλιστικό δίκαιο

Insurance Law
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν διαφορές που προκύπτουν από ασφαλιστικά συμβόλαια και διεκδικήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιζόμενους μετά από ατυχήματα.
Our office undertakes cases involving disputes, arising out of insurance policies, as well as claims by policy holders following accidents.